מדינה:
תקנון

תקנון האתר

1. מבוא

1.1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר jewishbakingcenter.com (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע  באמצעות האתר או רכישה טלפונית או בדוא"ל, ומהווים הסכם מחייב בין הרוכש לבין המרכז לאפייה יהודית (להלן: "מפעילת האתר"), קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון הסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.

1.2. אתר jewishbakingcenter.com הינו אתר ישראלי ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי מותג "מרכז לאפייה יהודית" ומוצרים נלווים, ברשת האינטרנט בתחומי ישראל ובחו"ל. האתר מתופעל ע"י המרכז לאפייה יהודית, ע. מ. 015744881,  שכתובתה רחוב ההדס 22 קרני שומרון 4485500 (להלן: "החברה").

1.3. אמצעי הקשר בהם ניתן ליצור קשר עם מפעילת האתר הינם: בטלפון 09-7941222 ובכתובת דוא"ל jewishbakingcenter@gmail.com.  כל הזכויות לתכנים ולעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות למרכז לאפייה יהודית.

1.4. גלישה באתר ורכישת מוצרים, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. במידה שאינך מסכים לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.

1.6. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י המרכז לאפייה יהודית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. השימוש באתר

2.1. הרשות לשימוש בתכנים באתר הינה בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן החורג מתנאים אלו.

2.2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או תכנים בכתב ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר  ללא אישור מראש ובכתב מהחברה או בעל הזכויות המתאים. החברה לא תישא באחריות להפרות של צד שלישי.

2.3. החברה אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

3. פרטיות

3.1. המרכז לאפייה יהודית עושה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים ולצורך כך מפעילה מערכת אבטחה מהמתקדמות ביותר הקיימות כיום בשוק. על אף זאת, אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

3.2. בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתה באתר ואילו פעילויות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי, לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. החברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. החברה רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.

3.3. המשתמש יהא רשאי לבקש, בכל עת, את מחיקתו ממאגר המידע של החברה, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לו, למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידו באתר לרבות הזמנות.

3.4. החברה תהיה רשאית להעביר פרטי משתמש לצד שלישי בין היתר, במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה וכן במקרה שבו נתקבל בידי החברה או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

4. אספקה והובלת מוצרים

4.1. החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק את המוצרים עפ"י לוח הזמנים הרשום עבור כל בחירת סוג משלוח מעת ביצוע ההזמנה.

4.2. אין החברה אחראית לנזקים מכל סוג שיכולים לקרות ללקוח כתוצאה מעכוב או אי אספקת המוצרים.

4.3. החברה תתייחס לקליטת הזמנה אצלה אך ורק למשתמש שקיבל ממנה אישור בדבר ביצוע הזמנה שנשלח לדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה.

4.4. החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצרים.

4.5. למיטב ידיעת החברה, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי חסומים להזמנה מהאתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך. במקרה כאמור החברה תחזיר ללקוח את מלוא התמורה ששולמה על ידו ואת דמי המשלוח באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או אמצעי אחר אשר יוסכם בין הצדדים.

5. ביטולים והחזרות

5.1. לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

5.2. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה באחת מן  הדרכים הבאות:

5.2.1. בעל פה – בטלפון  09-7941222 (מענה טלפוני בימים א' - ה' בין השעות 08:00 ל-17:00).

5.2.2. בדואר אלקטרוני בכתובת jewishbakingcenter@gmail.com

5.3. רשאי כל צרכן לבטל את העסקה תוך 24 שעות ממועד ביצוע העסקה.

5.4. במקרים בהם מבקש הלקוח לבטל עסקה עקב פגם במוצר ו/או בעקבות אי התאמה בין המוצר שקיבל ובין הפרטים שנמסרו לו על ידי החברה ו/או בעקבות אי הספקת המוצר במועד ו/או בשל כל הפרה אחרת שלטענתו נגרמה לו על ידי החברה, יפנה הלקוח לחברה באחת מן הדרכים המצוינות לעיל ובכפוף לנכונות טענותיו יוחזר לו כספו ללא גביית דמי ביטול.

5.5. בגין ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל, יגבו דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר. במידה שביטול העסקה ייעשה לאחר שהלקוח קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות שילוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

6. הגבלת אחריות

6.1. נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את החברה. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן בהכרח מציגות את המוצר הסופי.

7. הסכמה לקבלת דברי פרסומת

7.1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול "דבר פרסומת" כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 ("דבר פרסומת" - מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט. כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע"י שליחת הודעה בכתב בדואר אלקטרוני jewishbakingcenter@gmail.com.

7.2. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת מוצרים או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

7.3. המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של החברה ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

8. שימוש בעוגיות  (Cookies)

8.1. החברה מבצעת שימוש ב"עוגיות" (קבצים קטנים אשר מאוחסנים במחשב המשתמש) על מנת לספק שירות מהיר ויעיל. מובהר כי קבצים אלה לא מכילים כל מידע מזהה באופן אישי.

9. אבטחה

9.1. אתר jewishbakingcenter.com מאובטח באמצעות secured socket layer) SSL) .אתר jewsishbakingcenter.com עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר, כך שכל הנתונים שלקוחותינו מוסרים במהלך הקנייה באתר נשארים חסויים ומאובטחים.

9.2. החברה מתחייבת שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לאף גורם מלבד חברת האשראי נשוא כרטיס האשראי.

9.3. החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם משתמשת החברה, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.

9.4. פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה. הסליקה מבוצעת בצורה מאובטחת על ידי חברת Tranzila המוסמכת לתקן PCI DSS level-1. לאתר החברה  https://www.tranzila.com

10. קניין רוחני

10.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

11. דין וסמכות שיפוט

11.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך, במחוז אריאל בלבד.

במידה והקוד אינו קריא לחצ/י כאן להחלפה - יש להקליד את הקוד בתיבה
Processing request....